Make your own free website on Tripod.com

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเมาสุรา

  1. ถ้าดื่มไม่มาก ไม่ต้องรักษา คอยระวังอุบัติเหตุ

  2. ถ้าดื่มมาก ทำให้อาเจียนโดยใช้นิ้วล้วงคอ ใช้ในรายที่รู้สึกตัว

  3. ให้ความอบอุ่น เช่น กระเป๋าน้ำร้อน

  4. เช็ดตัวด้วยน้ำเย็นผสมแอมโมเนียหอม

  5. ให้ดื่มกาแฟชงแก่ๆ ในรายที่รู้สติ

  6. ถ้าไม่รู้สติ จัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ในท่าที่หายใจสะดวกแล้วรีบส่งโรงพยาบาล