Make your own free website on Tripod.com

การฝึก

  1. ยืนตรง เท้าทั้งสองข้างแยกออกจากกัน ให้มีระยะห่างเท่ากัยช่วงไหล่

  2. ปล่อยมือทั้งสองข้างลงตามธรรมชาติ อย่าเกร็งให้นิ้วมือชิดกัน หันอุ้งมือไปข้างหลัง

  3. ท้องน้อยหดเข้า เอวตั้งตรง เหยียดหลัง ผ่อนคลาย กะดูกลำคอและศรีษะควรปล่อยไปตามสภาพธรรมชาติ

  4. จิกปลายนิ้วเท้ายึดเกาะส่วนพื้น ส่วนส้นเท้าก็ให้ออกแรงเหยียบพื้นให้แน่น ให้แรงจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อที่โคนเท้าและท้องรู้สึกตึง

  5. สายตาทั้งสองข้างควรมองไปยังจุดใดจุดหนึ่งแล้วมองอยู่เป้าหมายจุดนั้นจุดเดียว สลัดความกังวล หรือความนึกคิดให้ฟุ้งซ่านต่างๆออกให้หมดรวมจุดสนใจมารวมอยู่ที่เท้าเท่านั้น

  6. การแกว่งแขน ยกมือแกว่งไปข้างหน้าอย่างเบาๆ ความสูงของแขนที่แกว่งไปพยายามอยู่ในระดับที่เป็นไปตามธรรมชาติ  

  7. ตั้งสมาธิ นับหนึ่ง สอง สาม ไปเรื่อย โดยในขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมออกแรงส้นเท้าและสำขาด้วย เมื่อมือห้อยตรงแล้วก็แกว่งขึ้นไปข้างหลัง ต้องออกแรงหน่อย แกว่งจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อไม่ยอมให้มือสูงไปกว่านั้น

  8. การแกว่งแขนต้องอาศัยความอดทน การแกว่งแขนที่ละครั้งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคน อย่าใจร้อนและอย่าฝืน แต่ก็ไม่ใช้ทำตามสบาย และเมื่อเริ่มปฏิบัติอย่าออกแรงหักโหมมากเกินไป แกว่งไปตามปกติ ทำอย่างนิ่มนวล

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

        ถ้าเริ่มแรกที่ทำกายบริหาร ควรเริ่มทำตั้งแต่ 200-300 ครั้ง แล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งถึง 1,000-2,000ครั้ง ใช้เวลาบริหารประมาณครั้งละครึ่งชั่วโมง คือ เช้า กลางวัน เย็น