Make your own free website on Tripod.com

การหายใจขจัดพิษร้ายในร่างกาย

การฝึก

  1.    ยืนขาถ่างจากกัน

  2.   หายใจเข้าช้าๆ ตามแบบโยคี

  3.    หายใจออกทันที โดยเม้มริมฝีปากติดกับฟัน ให้มีช่องระบายออกจากแต่เพียงเล็กน้อย บังคับลมหายใจออกตามช่องดังกล่าวโดยอาการขาดเป็น    ห้วงๆสั้นๆ โดยถ้าบังคับลมออกมาอย่างแผ่วๆเบาๆแล้วจะไม่ได้ผลเลย              

 ผลจากการฝึก

            ขจัดพิษร้ายในโลหิต โรคเรื้อรังต่างๆจะหายไป อากาศไม่บริสุทธิ์ต่างๆที่สูดเข้ามาจะถูกถ่ายเทออกจากปอดและโลหิต เพิ่มความเชื่อมั่น ควรบริหารท่านี้วันละ 5 เวลา เวลาละ 3 ครั้ง

กลับสู่ การฝึกปราณยาม

กลับสู่ การออกกำลังกาย

กลับสู่ การออกกำลังกายแบบโยคะ