Make your own free website on Tripod.com

เมารถเมาเรือ

จุดที่ใช้แก้อาการ

  1. จุดเน่ยกวาน อยู่ห่างจากเส้นข้อมือ 2 นิ้ว ระหว่างเอ็นทั้งสอง   ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดเน่ยกวานทั้งสองข้าง

  2. ู่จุดเหอกู่ อยู่ตรงกล้ามเนื้อสูงสุดระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือ เวลาทั้งสองนิ้วแนบชิดติดกัน โดยใช้นิ้วหัวแม่มืออีกข้างหนึ่งกดจุดเหอกู่อีกข้างหนึ่ง นานประมาณ 2-3 นาทีหรือนานกว่านั้น