Make your own free website on Tripod.com

การปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟฟ้าช้อต

Ouch.wmf (2016 bytes)

  1. ถ้าทำได้ รีบปิดสวิทซ์ไฟทันที

  2. ถ้าไม่สามารถปิดสวิทซ์ไฟได้ ห้ามใช้มือจับต้องคนที่ถูกไฟช้อต ให้ยืนในที่แห้ง แล้วใช้สิ่งที่ไม่นำไฟฟ้า เช่น ไม้ เก้าอี้ไม้ เขี่ยตัวผู้ป่วยออกจากสายไฟ หรือเขี่ยสายไฟออกจากตัวผู้ป่วย

  3. เมื่อผู้ป่วยหลุดออกมาแล้ว ให้นอนหงาย ถ้าหยุดหายใจ ให้ทำการเป่าปาก ช่วยหายใจ ถ้าคลำชีพจรไม่ได้ ให้นวดหัวใจส่งโรงพยาบาล