Make your own free website on Tripod.com

สิ่งแปลกปลอมเข้าตา

วัตถุแปลกปลอมเข้าตา

        อาจเป็นพวกเศษฝุ่นละอองเล็กๆ เศษเหล็ก แก้วชิ้นเล็กๆ ปลิวเข้าที่กระจกตาหรือเยื่อบุตา

อาการ

        ระคายตา น้ำตาไหล ปวดตา ลืมตาไม่ขึ้น

การปฐมพยาบาล

        ล้างตาด้วยน้ำสะอาด แล้วพลิกหนังตาค้นหาสิงแปลกปลอม ใช้สำลีพันปลายไม่เขี่ยออก ถ้าไม่ออกพยายามอย่าเขี่ย ห้ามขยี้ตา แล้วป้ายตาด้วยขี้ผึ้งหยอดตา คลอแรมเฟนิคอล หรือ เทอร์รามัยซิน หรือน้ำมันมะกอก แล้วปิดตา พันผ้าเพื่อไม่ให้ตาเคลื่อนไหว ถ้าปวดให้ยาแก้ปวด