Make your own free website on Tripod.com

ข้อแนะนำในการใช้ยาสมุนไพร

 1. ใช้สมุนไพรให้ถูกต้น ทั้งนี้เพราะสมุนไพรมีชื่อพ้องหรือซ้ำกันมาก โดยเฉพาะชื่อที่เรียกกันในแต่ละท้องถิ่นอาจแตกต่างกันออกไป ทำให้เกิดการสับสนได้ง่าย ดังนั้นจึงควรระวังการใช้สมุนไพรผิดต้น

 2. ใช้สมุนไพรให้ถูกส่วน ส่วนต่างๆของพืชมีฤทธิ์ต่างกัน ดังนั้นการใช้สมุนไพรควรเลือกใช้ส่วนของพืชให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้

 3. ใช้สมุนไพรให้ถูกขนาด การใช้สมุนไพรควรใช้ในขนาดที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้

 4. ใช้สมุนไพรให้ถูกวิธี การใช้สมุนไพรแต่ละชนิดรักษาโรคนั้นมีวิธีใช้แตกต่างกันไป

 5. ใช้สมุนไพรให้ถูกกับโรค

 6. ไม่ควรใช้ยาเข้มข้นเกินไป

 7. ขนาดที่ระบุไว้ในตำรับมักเป็นของผู้ใหญ่ ดังนั้นถ้าใช้กับเด็กจึงควรลดขนาดลงตามส่วน

 8. การใช้ยาสมุนไพรไม่ควรดัดแปลงเพื่อความสะดวกของผู้ใช้

 9. เมื่อเริ่มใช้ยาสมุนไพรควรสังเกตอาการ หากพบว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นควรหยุดใช้ยา และรีบปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบัน

 10. ไม่ควรใช้สมุนไพรนานเกินความจำเป็น เมื่อใช้ไปแล้วระยะหนึ่งอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์

 11. ึควรระมัดระวังในเรื่องความสะอาดของสมุนไพร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการเตรียมยา