Make your own free website on Tripod.com

สิ่งแปลกปลอมเข้าจมูก

                    บีบรูจมูกข้างที่ไม่มีของอยู่ แล้วสั่งข้างที่ไม่มีของอยู่ แล้วสั่งข้างที่มีของอยู่แรงๆ ไม่ควรแคะ แต่ถ้าไม่ออก ควรไปหาหมอ