Make your own free website on Tripod.com

การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับยาพิษ

            การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับยาพิษในที่นี้หมายรวมทั้ง สารมีพิษ หรือยาฆ่าแมลงหรือกินยาเกินขนาด ซึ่งมีหลักในการปัจจุบันพยาบาลดังนี้

  1. ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจ หรือคลำชีพจรไม่ได้ ต้องช่วยการหายใจและนวดหัวใจ

  2. ในกรณีที่เพิ่งได้ยาพิษหรือยาเกินขนาดเข้าไป ถ้าตามริมฝีปากและลำคอไม่มีรอยไหม้ หรือไม่มีกลิ่นน้ำมันก๊าส หรือน้ำมันเบนซิน และผู้ป่วยไม่หมดสติ พยายามล้วงคอให้ผู้ป่วยอาเจียนออกมา ถ้าล้วงคอแล้วยังไม่อาเจียน อาจใช้น้ำเกลือแก่ๆ เช่น น้ำปลาหรือไข่ดิบกรอก ให้ผู้ป่วยอาเจียน ในกรณีที่ริมฝีปากมีรอยไหม้ มีกลิ่นน้ำมันก๊าสหรือน้ำมันเบนซิน ให้รีบพาไปหาหมอ อย่าล้วงคอผู้ป่วยและอย่าทำให้ผู้ป่วยอาเจียนด้วยวิธีใดๆ

  3. พยายามตรวจค้นว่าผู้ป่วยได้กินยาหรือรับยาอะไร ชนิดใด เก็บสลากยา ขวดยา หรือภาชนะใส่ยา ถ้าหาได้ นำไปพร้อมกับนำผู้ป่วยไปหาหมอ