Make your own free website on Tripod.com

บรรณานุกรม

ประเวศ วะสี.คู่มือการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับประชาชน.กรุงเทพ:สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง,2529

เกษียร ภังคานนท์ และ คณะ. คู่มือรักษาสุขภาพสำหรับประชาชนฉบับหมอชาวบ้าน:คณะกรรมการจัดทำวารสารไทยในคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ,2527 พิมพ์ครั้งแรก

เทพ หิมะทองคำและคณะ.ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์.กรุงเทพ:วิทยพัฒน์,2539 พิมพ์ครั้งแรก

วินิตา รัตตบูรณินทุ์.อยู่ร้อยปีไม่มีแก่ ใช้ชีวิตอย่างไรจะไกลหมอ.กรุงเทพ:ธรรมสภา,2542

อรวรรณ หุ่นดี.การปฐมพยาบาล.กรุงเทพ:สำนักพิมพ์ดอกหญ้า,2538

สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.แนะยา-แจงโรค 16 โรค กับการดูแลรักษาตนเอง.กรุงเทพ:สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน,2535