Make your own free website on Tripod.com

สิทธาสนะ

การฝึก

  1. นั่งลงบนพื้น เหยียดขาตรงไปข้างหน้า ฝ่ามือวางคว่ำลงข้างสะโพก นิ้วมือชี้ไปทางปลายเท้า เหยียดมือและหลังให้ตรง

  2. งอเข่าซ้าย ใช้มือจับเท้าซ้ายดึงเข้ามา   ให้ส้นเท้าซ้ายชิดกับบริเวณฝีเย็บและฝ่าเท้าซ้ายสัมผัสกับต้นขาขวา

  3. งอเข่าขวา ใช้มือจับเท้าขวาดึงเข้ามาวางบนข้อเท้าซ้าย ให้ส้นเท้าขวาชิดกับกระดูกเชิงกราน   ฝ่าเท้าขวาควรอยู่ระหว่างน่องและต้นขาซ้าย ระวังอย่านั่งบนส้นเท้า

  4. หงายฝ่ามือวางลงบนเข่า นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้โค้งมาสัมผัสกัน นิ้วอื่นๆเหยียดตรง

  5. ระวังให้หลัง คอ และศรีษะ ตั้งตรง ตาปิดลงเบาๆ อยู่ในท่านี้นานเท่าที่จะทำได้ หายใจลึก

  6. เหยียดเท้าออกและผ่อนคลายสักครู่หนึ่ง จากนั้นปฏิบัติอาสนะนี้อีกครั้งหนึ่ง ในระยะเวลาเท่าๆกัน โดยเริ่มงอเข่าขวา และปฏิบัติตามลำดับในลักษณะที่กล่าวมา

ผลจากการฝึก

        เช่นเดียวกับปัทมาสนะ