Make your own free website on Tripod.com

ข้อควรปฏิบัติในการกดจุด

  1. นั่งหรือนอนในท่าที่สบาย มือที่จะใช้นวดควรจะอบอุ่น

  2. ถ้าเป็นผู้ที่มีผัวหนังแพ้ง่าย ควรใช้โลชั่น หรือแป้งฝุ่นทาเล็กน้อยก่อนนวด

  3. นิ้วมือที่กดจุด มักใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วชี้

  4. จุดที่อยู่บนสองข้างของร่างกายควรนวดทั้ง 2 ข้างของร่างกาย ยกเว้นจุดที่อยู่กึ่งกลางของร่างกาย

  5. ระหว่างการนวดกดจุด ถ้ามีเหงื่อออกมาก ควรให้พักระหว่างการนวดได้

  6. ในวันที่อากาศหนาวเย็น เมื่อนวดเสร็จ ควรสวมเสื้อผ้าให้อบอุ่นก่อนออกนอกบ้าน