Make your own free website on Tripod.com

บรรณานุกรม

วิทิต วัณนาวิบูล.กดจุดหยุดอาการ.กรุงเทพ:หมอชาวบ้าน,2529

สุรเกียรติ อาชานุภาพ ลลิดา อาชานุภาพ.กดจุดหยุดโรค.กรุงเทพ:หมอชาวบ้าน,2538