Make your own free website on Tripod.com

เป็นลม

จุดที่ใช้แก้อาการได้แก่

  1. จุดเหยินจง อยู่ร่องใต้จมูก โดยอยู่เหนือริมฝีปาก 2ส่วน 3 ถ้าแบ่งร่องออกเป็น 3 ส่วน ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงบนจุดเหยินจง อีก 4 นิ้วที่เหลือจับคางไว้ ซึ่งถ้าผู้ป่วนใส่ฟันปลอมให้ถอดออก ค่อยๆกดแล้วคลึงเบาๆ กดและคลึงสักพัก ผู้ป่วยจะค่อยๆรู้สึกตัว