Make your own free website on Tripod.com

 

ลักษณะของบาดแผลแต่ละชนิด

  1. แผลฟกช้ำ เป็นแผลที่ไม่มีรอยแยกของผัวหนัง เกิดจากของไม่มีคมกระแทก ส่วนตอนใต้ผัวหนังลงไปจะมีรอยฟกช้ำมาก จะมีการบวมเกิดขึ้นใน 24-48 ชั่วโมงหลังจากได้รับบาดเจ็บ

  2.   แผลข่วนหรือถลอก เป็นแผลตื้นเพียงผิวหนังถลอก จะมีเลือดน้อยหรือหยุดได้เอง ไม่ค่อยอันตราย แต่มีความสกปรก แผลชนิดนี้สาเหตุอาจมาจากหกล้มหรือไปครูดกับของแข็ง

  3. แผลตัด ขอบแผลของแผลชนิดนี้มักจะเรียบชิดกัน แผลแคบแต่ยาว มีเลือดออกได้มาก ถ้าสะอาดมักจะหายเร็ว       บาดแผลชนิดนี้เกิดจากวัตถุมีคม

  4. แผลฉีกขาด เกิดจากแรงกระแทกของวัตถุไม่มีคมขอบแผลมักฉีกขาดกระรุ่งกระริ่ง ซึ่งเนื้อเยื่อจะถูกทำลายและมีโอกาสติดเชื้อได้มาก

  5. แผลถูกแทง เกิดจากของแหลม ตำ หรือแทงเข้าไป

  6. แผลถูกยิง เกิดจากกระสุนปืน