Make your own free website on Tripod.com

   การหายใจแบบโยคี

การบริหาร

    ยืน นั่ง นอน ก็ได้ หลังจากระบายลมหายใจออกแล้ว หายใจเข้าทางจมูกช้าๆและให้นับหนึ่งถึงแปด เบ่งช่อง   ท้อง ขยายซี่โครงทั้งสองข้าง ยกก้านคอ และหายใจออก   โดยให้ท้องยุบ ซี่โครงยุบ   ปลายไหล่ลด ระหว่างหาย    ใจเข้าและออก กลั้นลมหายใจให้นานที่สุดเท่าที่เรารู้สึกสบาย

ผลจากการฝึก

      เพิ่มอ็อกซิเจนและเพิ่มพลังให้แก่โลหิต ทำให้หัวใจทำงานสม่ำเสมอและช้าลง ความดันโลหินสูงจะลดลง กระตุ้นระบบย่อยอาหาร

กลับสู่ การฝึกปราณยาม

กลับสู่ การออกกำลังกาย

กลับสู่ การออกกำลังกายแบบโยคะ