Make your own free website on Tripod.com

บทนำ

          โยคะนับเป็นศาสตร์แห่งการดำเนินชีวิตของอินเดีย ซึ่งมีรากฐานยาวนานหลายพันปี โยคีในอดีตเข้าใจลึกซึ้งถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

          การฝึกโยคะนั้นมี 2 อย่างด้วยกัน คือ ท่าบริหาร (อาสนะ) หรือ การฝึกหายใจ (ปราณยาม) โดยท่าบริหารหรืออาสนะจะช่วยบริหารทุกส่วนของร่างกาย โดยการเข้าไป ยืด หด กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ ของร่างกายทั้งกระดูกสันหลังและโครงกระดูก ส่วนการหายใจหรือปราณยามจะช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ให้เกิดความสดชื่นและความสงบ

กลับสู่ การออกกำลังกาย

กลับสู่ การออกกำลังกายแบบโยคะ