Make your own free website on Tripod.com

ตรีโกณาสนะ

การบริหาร

milk.bmp (87174 bytes)

  1. ยืน เท้าแยกออกจากกัน

  2. ยกแขนทั้งสองข้างลำตัว หงายฝ่ามือ ยกจนกระทั่งแขนทั้งสองเสมอระดับไหล่ ในระหว่างที่ยกแขนให้หายใจเข้า

  3. หายใจออกพร้อมเอนลำตัวไปทางขวาจนกระทั่งนิ้วมือขวา แตะกับปลายนิ้วเท้าขวา แขนซ้ายตั้งขึ้นเป็นเส้นตรงระดับเดียวกับแขนขวา หน้าเงยขึ้น

  4. ตั้งตัวตรงคืนพร้อมกับหายใจเข้า เว้นระยะนิดหนึ่ง แล้วจึงเอนลำตัวไปทางซ้าย หายใจออก

  5. หยุดเว้นระยะนิดหนึ่ง ตั้งตัวตรงคืนพร้อมกับหายใจเข้า แล้วลดแขนลงช้าๆพร้อมกับหายใจออก กำหนดจิตลงที่กระดูกไขสันหลัง

ผลจากการฝึก

        เป็นการบริหารกระดูกสันหลังทางด้านข้าง

กลับสู่ โยคะอาสนะ

กลับสู่ การออกกำลังกาย

กลับสู่ การออกกำลังกายแบบโยคะ